+421 901 919 983

Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby

 

 

V súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamenty a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“) Vám ako dotknutej osobe z pozície prevádzkovateľa poskytujeme nasledovné informácie:

 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa (ďalej len  „prevádzkovateľ“):

 

GIMAX Tyres a.s., so sídlom T. Vansovej 1055, 020 01 Púchov, IČO: 48 145 661, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sa, vložka č.: 10685/R,

 

 

 

Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je:

uzatváranie zmluvnej dokumentácie s dodávateľmi a odberateľmi prevádzkovateľa

vyhotovenie databázy dodávateľov a ich hodnotenia

vyhotovenie databázy odberateľov a ich hodnotenia

monitorovanie priestorov a majetku prevádzkovateľa

monitorovanie pohybu dopravných prostriedkov prevádzkovateľa

 

 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je nevyhnutné plnenie zákonných povinností, ktoré prevádzkovateľovi ako zamestnávateľovi ukladajú osobitné právne predpisy.

Právny základ pri monitorovaní priestorov prevádzkovateľa kamerami je daný v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR oprávneným záujmom prevádzkovateľa na ochrane života a zdravia zamestnancov a ochrane majetku prevádzkovateľa.

 

 

 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, sú oprávnenými záujmami prevádzkovateľa ochrana života a zdravia zamestnancov a tretích osôb, ako aj ochrana majetku zamestnávateľa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa neprimerane nezasahujú do záujmov a základných práv a slobôd dotknutých osôb.

 

 

 

Príjemcovia osobných údajov:

Príjemcami prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov sú jeho sprostredkovatelia s ktorými má uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Na sprostredkovateľov sú kladené rovnaké požiadavky ako na samotného prevádzkovateľa, čo znamená, že je garantovaná rovnaká ochrana vašich údajov, ako je to zo strany prevádzkovateľa. Všetci sprostredkovatelia spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy, ktorú s nami majú uzatvorenú, a podľa našich pokynov.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä týmto príjemcom: sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), zástupcovia zamestnancov, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor a obchodní partneri prevádzkovateľa.

Osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín.

 

 

 

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje fyzických osôb budú spracovávane po dobu trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, ako aj na dobu požadovanú v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. archívnictvo). Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby spracúvame len pod dobu uvedenú v súhlase, alebo do času, pokiaľ dotknutá osoba udelený súhlas neodvolá. Osobné údaje budú po uplynutí doby ich spracúvania predpísaným spôsobom zlikvidované.

 

 

 

Ostatné:

Ako dotknutú osobu v zmysle Nariadenia GDPR Vás informujeme o tom, že dotknutá osoba môže kedykoľvek počas spracúvania osobných údajov na základe jej súhlasu tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu dotknutej osoby so spracovávaním jej osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ich zmeny, výmazy alebo obmedzenia ich spracovania a odovzdávania prostredníctvom e-mailu: gdpr@gimax.sk.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Poskytovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutne potrebné pre plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa.

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané formou automatizovaného rozhodovania (vrátane profilovania).

 

 

 

TEXT SÚHLASU SU SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Dotknutá osoba týmto v súlade s čl. 6 a čl. 9 ods. 2 Nariadenia európskeho parlamentu a rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, za účelom spracovania zmluvnej dokumentácie, databázy odberateľov a dodávateľov prevádzkovateľa. Dotknutá osoba zároveň berie na vedomie a súhlasí, že jej osobné údaje môžu byť za účelom vedenia účtovníctva spracovávané sprostredkovateľom alebo tretími osobami, a tiež že niektoré priestory prevádzkovateľa môžu byť za účelom zabezpečenia ochrany majetku, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa a jeho zákazníkov, kontrolované prostredníctvom kamerového systému, bez prístupu na verejnú sieť, a to nepretržite po dobu 24 hodín denne. Kontrolované priestory sú označené príslušným piktogramom. Po uplynutí doby, na ktorú bol súhlas udelený budú osobné údaje dotknutej osoby zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Dotknutá osoba je oprávnená súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Máte záujem o požičanie? Kontaktujte nás
+421 901 919 983
Meno: *
Telefón: *
E-mail:
Overovací kód: *
Text správy:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia